1. Doelstelling:

De DSW Rodi Media zh Delftse 16 – 23 jarigen competitie wordt georganiseerd om A- (en eventueel B-) jeugdspelers uit de Delftse regio (extra) ervaring op te laten doen in het samen spelen met (jonge senior) clubgenoten om zodoende de overstap naar het seniorenvoetbal te vergemakkelijken.

2. Leeftijdsgrens:

Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1994 mogen aan deze competitie deelnemen.

3. Wedstrijdformulier:

Op de wedstrijdavonden wordt het DSW Rodi Media Delftse zh 16-23 competitie- of KNVB-wedstrijdformulier ingevuld.

4. Invullen wedstrijdformulier:

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de juiste invulling van het wedstrijdformulier. De scheidsrechter zorgt er voor dat het ingevulde en ondertekende formulier binnen 2 dagen na de wedstrijddatum in het bezit is van Henk Lukassen (Hillenlaan 11, 2627 BV Delft). Vermeld moet worden:

a. poule;

b. wedstrijddatum;

c. wedstrijd met uitslag;

d. naam van scheidsrechter en beide assistent- scheidsrechters;

e. naam en lidnummer van alle spelers, inclusief wisselspelers;

f. eventuele waarschuwingen en/of veldverwijderingen;

h. beste speler per team van de tegenstander opgegeven door begeleiding en op welke positie hij speelde die wedstrijd.

Nota bene: de verenigingen zijn niet verplicht spelerskaartjes te overleggen omdat dit door de mix van jeugd- en seniorenspelers teveel administratieve rompslomp met zich meebrengt.

5. Uitslagen en standen:

Uitslagen van verspeelde wedstrijden dienen dezelfde avond door de scheidsrechter te worden doorgebeld naar Henk Lukassen: 06-16960647 of mailen naar hepelu@ziggo.nl.

De uitslagen en standen zijn te lezen op www.delftse16-23comp.nl/ onder ‘Programma’. Ook via de website: www.haaglandenvoetbal.nl/Delftse-16-23-competitie zijn de uitslagen en standen te volgen.

6. Wisselen:

Tijdens een wedstrijd mag per elftal maximaal vijf maal een speler worden gewisseld, waarbij een reeds gewisselde speler opnieuw mag worden ingebracht.

7. Afgelasting:

Bij afgelasting informeert de thuisspelende vereniging de tegenstander, de scheidsrechter en Henk Lukassen: 06-16960647. In overleg wordt een nieuwe speeldatum vastgesteld waarbij in principe de week daarop wordt gespeeld.

8. Niet opkomen:

Heeft een vereniging op een wedstrijddatum niet voldoende speelgerechtigde spelers en kan hierdoor de vastgestelde wedstrijd niet worden verspeeld dan wordt deze wedstrijd omgezet in een 3 – 0 nederlaag. Gebeurt bovenstaande voor de tweede maal in één seizoen dan wordt de betrokken vereniging uitgesloten van verdere deelname en vervallen alle door die vereniging eerder gespeelde wedstrijden. Als een vereniging zich tijdens de competitie, om welke reden dan ook, besluit terug te trekken, vervallen alle eerder door die vereniging gespeelde wedstrijden. Indien de aangestelde scheidsrechter op het laatste moment is verhinderd, dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een vervanger en wordt de wedstrijd NIET uitgesteld.

9. Time-out:

Per team is er 1 time-out mogelijk die door de trainer aangevraagd kan worden bij de scheidsrechter. Deze time-out mag maximaal 2 minuten duren en is mogelijk na 1 kwartier in de wedstrijd tot 1 kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ook de scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een time-out in te stellen. Dit kan tijdens de gehele wedstrijd.

10. Rangschikking:

De verenigingen zijn verdeeld over twee poules. De eindstand van een poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan is het onderlinge resultaat plaatsbepalend, vervolgens het doelsaldo en tenslotte het aantal gescoorde doelpunten. De nummers 1 en 2 per poule plaatsen zich voor de halve finale.

11. Finales:

Tijdens de vergadering op 16 januari 2017 bij de vereniging DSVP bespreekt de commissie de voortgang van deze competitie met de verenigingen. De halve finale wedstrijden worden gespeeld in de maand april en de finale wedstrijd in de maand mei. Wanneer de halve finalisten (nummer 1 poule A tegen nummer 2 poule B en nummer 1 poule B tegen nummer 2 poule A) definitief bekend zijn dan is het volgende bepaald. De halve finale wordt op het complex van de nummers 1 van poule A en B gespeeld. Op deze vergadering wordt tevens besloten op welk sportcomplex de finale gespeeld wordt. De wedstrijden om de halve finale en finale worden bij gelijke stand beslist door het nemen van strafschoppen.

12. Schorsingen:

Tijdens de halve finalewedstrijden en de finale wedstrijd zal er een 4e man worden aangesteld door de commissie. Een speler die op grond van de reglementen van de KNVB geschorst is voor een bepaalde periode mag, gedurende deze periode, niet deelnemen aan wedstrijden in de DSW Rodi Media zh Delftse 16-23 jarigen competitie. Bij een schorsing voor een x-aantal wedstrijden mag betrokken speler wel deelnemen aan wedstrijden voor de DSW RODI Media zh Delftse 16-23 jarigen competitie. De spelers van de 4 verenigingen die zich plaatsen voor de halve finale starten zonder een registratie van een gele kaart opgelopen in de poulewedstrijden. Schorsingen blijven wel gehandhaafd.

13. Straf(formulieren):

Bij 2 gele kaarten volgt automatisch één wedstrijd schorsing, bij een rode kaart twee wedstrijden. Is er een strafbaar feit begaan waarbij rapportage verplicht is, dan dient dit gedaan te worden op de daarvoor bestemde gele en/of blauwe KNVB-formulieren. De volledig ingevulde formulieren dienen binnen 2 dagen na de wedstrijddatum bij Henk Lukassen te worden ingeleverd.

14. Loting:

Lotingen worden verricht op van te voren aangegeven tijdstippen. Vertegenwoordigers van betrokken verenigingen kunnen hierbij aanwezig zijn. Minimaal twee bestuursleden van de commissie dienen hierbij aanwezig te zijn.

15. Financiën:

De totale kosten van de competitie worden uit sponsorbijdragen en de inschrijfkosten van de deelnemende verenigingen betaald. De inschrijfkosten worden jaarlijks door de deelnemende verenigingen tijdens de juni vergadering vastgesteld. Jaarlijks zal de commissie in de januari vergadering een financieel overzicht over het voorbije seizoen aan de deelnemende verenigingen uitreiken.

De inschrijfkosten voor het seizoen 2016 – 2017 is vastgesteld op € 60,00 per vereniging. Deze kosten dienen voor 1 oktober 2016 ontvangen te zijn op bankrekeningnummer NL63RABO 035.44.87.361 t.n.v. 16-23 jaar competitie onder vermelding van de naam van de deelnemende vereniging. De verenigingen ontvangen voor de betaling een nota van de penningmeester in september.

16. Vergaderingen:

Tweemaal per seizoen vindt een vergadering plaats met de commissie en de vertegenwoordigers van de verenigingen. Deze vergadering wordt gehouden bij een van de deelnemende verenigingen. De commissie draagt zorg voor de tijdige verzending van de uitnodigingen van deze vergaderingen.

17. Wedstrijd tegen BVO vereniging:

Om tot een samenstelling van een team te komen wordt in het seizoen 2016 – 2017 door de begeleider of trainer doorgegeven aan de scheidsrechter wie de beste speler was van de tegen partij en op welke positie hij speelde. De scheidsrechter noteert dit op het wedstrijdformulier en het wedstrijdsecretariaat registreert e.e.a..

18. Commissie:

De Commissie van de DSW • RODI Media Delftse 16 – 23 jarigen competitie stelt het programma vast, zorgt voor de aanstelling van de scheidsrechters, onderhoudt contacten met de deelnemende verenigingen en de (regionale) pers, werft sponsors aan en zorgt voor een ordentelijk verloop van de competitie.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie bestaande uit:

Guus Heemskerk (voorzitter)

Dick van der Kooij (penningmeester)

Henk Lukassen (wedstrijd/scheidsrechterszaken)

Nico van Velzen (commissielid)

Roel van Dorsten (commissielid)