Reglement DSW • RODI Media Delftse 16 – 23 jarigen competitie (2013 – 2014)

1. Doelstelling
De DSW RODI Media Delftse 16 – 23 jarigen competitie wordt georganiseerd om A- (en eventueel B-) jeugdspelers uit de Delftse regio (extra) ervaring op te laten doen in het samen spelen met (jonge senior) clubgenoten om zodoende de overstap naar het seniorenvoetbal te vergemakkelijken.
2. Leeftijdsgrens
Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1991 mogen aan deze competitie deelnemen.
3. Wedstrijdformulier
Op de wedstrijdavonden wordt het KNVB-wedstrijdformulier ingevuld.
4. Invullen wedstrijdformulier
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de juiste invulling van het wedstrijdformulier. De scheidsrechter zorgt er voor dat het ingevulde en ondertekende formulier binnen 2 dagen na de wedstrijddatum in het bezit is van Henk Lukassen (Hillenlaan 11, 2627 BV Delft). Vermeld moet worden:
a. poule;
b. wedstrijddatum;
c. wedstrijd met uitslag;
d. naam van scheidsrechter en beide assistentscheidsrechters;
e. naam en lidnummer van alle spelers, inclusief wisselspelers;
f. eventuele waarschuwingen en/of veldverwijderingen;
h. beste speler per team van de tegenstander, opgegeven door begeleiding en op welke positie hij speelde die wedstrijd.
5. Uitslagen
Uitslagen van verspeelde wedstrijden dienen dezelfde avond door de scheidsrechter te worden doorgebeld naar Henk Lukassen: 06-16960647.
6. Wisselen
Tijdens een wedstrijd mag per elftal maximaal vijf maal een speler worden gewisseld, waarbij een reeds gewisselde speler opnieuw mag worden ingebracht.
7. Afgelasting
Bij afgelasting informeert de thuisspelende vereniging de tegenstander, de scheidsrechter en Henk Lukassen: 06-16960647. In overleg wordt een nieuwe speeldatum vastgesteld waarbij in principe de week daarop wordt gespeeld.
8. Niet opkomen
Heeft een vereniging op een wedstrijddatum niet voldoende speelgerechtigde spelers en kan hierdoor de vastgestelde wedstrijd niet worden verspeeld dan wordt deze wedstrijd omgezet in een 3 – 0 nederlaag. Gebeurt bovenstaande voor de tweede maal in één seizoen dan wordt de betrokken vereniging uitgesloten van verdere deelname en vervallen alle door die vereniging eerder gespeelde wedstrijden. Als een vereniging zich tijdens de competitie, om welke reden dan ook, besluit terug te trekken, vervallen alle eerder door die vereniging gespeelde wedstrijden. Indien de aangestelde scheidsrechter op het laatste moment is verhinderd, dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een vervanger en wordt de wedstrijd NIET uitgesteld.
9. Time-out
Per team is er 1 time-out mogelijk die door de trainer aangevraagd kan worden bij de scheidsrechter. Deze time-out mag maximaal 2 minuten duren en is mogelijk na 1 kwartier in de wedstrijd tot 1 kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ook de scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een time-out in te stellen. Dit kan tijdens de gehele wedstrijd.
10. Rangschikking
De verenigingen zijn verdeeld over twee poules. De eindstand van een poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan is het onderlinge resultaat plaatsbepalend, vervolgens het doelsaldo en tenslotte het aantal gescoorde doelpunten. De nummers 1 en 2 per poule plaatsen zich voor de halve finale.
11. Uitslagen en standen
De uitslagen en standen zijn te lezen op www.haaglandenvoetbal.nl onder kopje veldvoetbal. Via onze eigen website (www.delftse16-23comp.nl) zal alles worden bijgehouden. De commissie zal de contacten met de regionale pers onderhouden.
12. Finales
Tijdens de vergadering op 20 januari 2014 bij de vereniging vv Schipluiden bespreekt de commissie de voortgang van deze competitie met de verenigingen. Tevens wordt tijdens deze vergadering de definitieve speeldata van de halve finales en finale vastgesteld. Ook wordt bepaald op welk sportcomplex de halve finale en finale gespeeld wordt. De wedstrijden om de halve finale en finale worden bij gelijke stand beslist door het nemen van strafschoppen.
13. Schorsingen
Een speler die op grond van de reglementen van de KNVB geschorst is voor een bepaalde periode mag, gedurende deze periode, niet deelnemen aan wedstrijden in de DSW RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie. Bij een schorsing voor een x-aantal wedstrijden mag betrokken speler wel deelnemen aan wedstrijden voor de DSW • RODI Media Delftse 16-23 jarigen competitie. De spelers van de 4 verenigingen die zich plaatsen voor de halve finale starten zonder een registratie van een gele kaart opgelopen in de poulewedstrijden. Schorsingen blijven wel gehandhaafd.
14. Straf(formulieren)
Bij 2 gele kaarten volgt automatisch één wedstrijd schorsing, bij een rode kaart twee wedstrijden. Is er een strafbaar feit begaan waarbij rapportage verplicht is, dan dient dit gedaan te worden op de daarvoor bestemde gele en/of blauwe KNVB-formulieren. De volledig ingevulde formulieren dienen binnen 2 dagen na de wedstrijddatum bij Henk Lukassen te worden ingeleverd.
15. Loting
Lotingen worden verricht op van te voren aangegeven tijdstippen. Vertegenwoordigers van betrokken verenigingen kunnen hierbij aanwezig zijn. Minimaal twee bestuursleden van de commissie dienen hierbij aanwezig te zijn.
16. Financiën
De totale kosten van de competitie worden uit sponsorbijdragen en de inschrijfkosten van de deelnemende verenigingen betaald. De inschrijfkosten worden jaarlijks door de deelnemende verenigingen tijdens de juni vergadering vastgesteld. Jaarlijks zal de commissie in de januari vergadering een financieel overzicht over het voorbije seizoen aan de deelnemende verenigingen uitreiken.De inschrijfkosten voor het seizoen 2013 – 2014 is vastgesteld op € 70,00 per vereniging. Deze kosten dienen voor 1 oktober 2013 ontvangen te zijn op bankrekeningnummer 35.44.87.361 t.n.v. 16-23 jaar competitie onder vermelding van de naam van de deelnemende vereniging. De verenigingen ontvangen voor de betaling een nota van de penningmeester.
17. Vergaderingen
Tweemaal per seizoen vindt een vergadering plaats met de commissie en de vertegenwoordigers van de verenigingen. Deze vergadering wordt gehouden bij een van de deelnemende verenigingen. De commissie draagt zorg voor de tijdige verzending van de uitnodigingen van deze vergaderingen.
18. Wedstrijd tegen BVO-vereniging
Om tot een samenstelling van een team te komen wordt in het seizoen 2013 – 2014 door de begeleider-trainer doorgegeven aan de scheidsrechter wie de beste speler was van de tegen partij en op welke positie hij speelde. De scheidsrechter noteert dit op het wedstrijdformulier en het wedstrijdsecretariaat registreert e.e.a..
19. Tot slot:
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie, bestaande uit:
Guus Heemskerk (voorzitter)
Dick van der Kooy (penningmeester)
Henk Lukassen (wedstrijd/scheidsrechterszaken)
Nico van Velzen (commissielid)